Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14 )a u skladu s odredbama članka 14.i članka 23. Zakona o sportu (NN 71/06., 150/08., 124/10.,124/11, 86/12., 94/13.i 85/15) Skupština Maraton kluba Hrvatski sokol iz Osijeka na sjednici održanoj 11.09.2015.. godine donijela je

 
S T A T UT MARATON KLUBA HRVATSKI SOKOL OSIJEK TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 
Maraton klub Hrvatski sokol Osijek ( dalje u tekstu: Klub) je sportska udruga u koju se slobodno i dobrovoljno udružuju atletičari, djelatnici u atletici, stručne osobe u sportu, kao i druge fizičke i pravne osobe radi sudjelovanja u sportskim natjecanjima u atletskom sportu 
Članak 2.
Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu , sjedištu, zastupanju , izgledu pečata udruge, o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevi o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanka članstva , pravima , obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova , tijelima udruge , njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica , izboru , opozivu , ovlastima , načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge , međusobnim pravima i obvezama udruge , prestanku postojanja udruge;o imovini , načinu stjecanja i raspolaganja imovinom , o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge , te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.. 
Članak 3.
Klub ima svojstvo neprofitne sportske udruge. Klub se upisuje u Registar udruga pri uredu državne uprave Osječko – baranjske i Registar sportskih djelatnosti. 
Članak 4.
Puni naziv sportskog kluba je Maraton klub Hrvatski sokol Osijek Skraćeni naziv Kluba glasi: MK Hrvatski sokol Osijek Sjedište Kluba je u Osijeku. Područje djelovanja Udruge je Osječko-baranjska županija . Klub ima svojstvo pravne osobe. Sportski Klub upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar sportskih djelatnosti pri Uredu državne uprave u Osječko – baranjskoj županiji 
www.hrvatskisokol.hr UO 
Članak 5.
Rad Kluba je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Kluba i putem javnog priopćavanja. Članovi se o radu Kluba obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Kluba. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisutvovati sjednicama tijela upravljanja Kluba i izvještavati javnost o radu tih tijela i Kluba osim u slučaju kada Upravni odbor u opravdanim slučajevima donese odluku o isključenju javnosti. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Klub može izdavati svoje glasilo u skladu sa Zakonu o izdavačkoj djelatnosti. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština. Klub po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno Zakonu, o izdavačkoj djelatnosti. 
Članak 6.
Klub ima svoj pečat. Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3 ili3,5 cm sa ispisanim tekstom Maraton klub Hrvatski sokol Osijek. U sredini se nalazi raskriljeni stilizirani sokol koji u kandžama nosi štit s latiničnim slovom
S. Uporaba i čuvanje pečata uređuje se Odlukom Upravnog odbora, a provodi je predsjednik i tajnik Kluba. 
Članak 7.
Klub ima svoj znak. Odluku o izgledu i uporabi znaka donosi Upravni odbor Kluba. Znak je stilizirani sokol , koji kandžama drži crveno - bijelo-plavi štit , s velikim latiničnim slovom S. koje svojim viticama daje riječ SOKOL. 
Članak 8.
Boja kluba je bijela, a uređuje se Odlukom Upravnog odbora Kluba. 
Članak 9.
Klub zastupa i predstavlja predsjednik Kluba. Predsjednik je ovlašten da poduzima radnje u skladu s Programom rada Kluba, Statutom i na temelju Odluka Skupštine i Upravnog odbora sukladno Zakonu. Zastupanje je samostalno, pojedinačno i ograničeno. 
Članak 10.
Klub se udružuje u Atletski savez Osječko-baranjske županije i Hrvatski atletski savez. Klub može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i Udruge u zemlji i inozemstvu. Odluku o učlanjenju Kluba u druge sportske udruge donosi Skupština Kluba. 
II. CILJEVI I DJELATNOSTI 
DIY 
Članak 11.
Ciljevi Kluba su: okupljanje djece, mladeži i drugih osoba koje se žele baviti atletskim sportom, poticanje i promicanje atletike u Gradu Osijeku, Županiji Osječko - baranjskoj i Republici Hrvatskoj, a posebice kod djece i mladeži u osnovnim i srednjim školama, Udruga sukladno ciljevima djeluje na području sporta Djelatnosti Kluba su : skrb o unapređenju stručnog rada i uvjeta rada za obavljanje atletske djelatnosti, skrb o atletičarima - školovanje i usavršavanje vlastitog stručno-pedagoškog kadra u atletskom sportu, praćenje zdravstvenog stanja i organiziranje zdravstvene zaštite atletičara, suradnja s Atletskim savezom Osječko - baranjske županije, Hrvatskim atletskim savezom, Zajednicom sportskih udruga Grada Osijeka i Zajednicom sportskih udruga i saveza Osječko – baranjske županije te uredima za sport pri Gradu Osijeku, i Županiji Osječko - baranjskoj, a poradi zajedničkog interesa i ostvarivanja programa atletike, sudjelovanje u sportskom natjecanju u atletskom sportu, provođenje sportske obuke i sportske pripreme članova u atletskom sportu, organiziranje i vođenje sportskih natjecanja i priredbi u atletskom sportu sukladno posebnim propisima, suradnja s drugim sportskim udrugama koje podržavaju ciljeve Udruge, suradnja s javnim medijima radi izvješćivanja javnosti članstva Kluba, upravljanje i održavanje sportskih građevina sukladno ovom Statutu i Zakona sudjelovanje u atletskim natjecanjima, poduka i trening djece i mladeži, usavršavanje i školovanje stručnih kadrova-trenera za rad sa atletičarima, upravljanje i održavanje sportskih objekata. 
U Klubu mogu raditi treneri odnosno osobe koje obavljaju stručne poslove u sportu a koje ispunjavaju uvjete propisane člancima 9. i 10. Zakona o sportu. 
III. ČLANSTVO KLUBA, ČLANOVI I PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA 
Članak 12.
Članom Kluba može postati svaka fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Klubu i koja prihvaća odredbe ovog Statuta. Clanom Kluba mogu postati i pravne osobe koje podržavaju djelatnost Kluba. Clanstvu u Klubu one ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Kluba bez prava odlučivanja. Za osobe mlađe od 14 godina pisanu izjavu o učlanjenju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik,a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost Maloljetne osobe nemaju pravo glasa U Klubu se vodi popis članova za koji je zadužen tajnik Kluba. Popis članova vodi se elektronički i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu)člana , OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, i datumu prestanka članstva u udruzi. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. 
Članak 13.
Članom Kluba postaje se danom upisa u popis članova Kluba. Član Kluba dobiva iskaznicu čiji oblik i sadržaj određuje Upravni odbor Kluba 
Članak 14.
Clanovi Kluba imaju pravo: - da u okviru svojih mogućnosti sudjeluju u radu Kluba i na taj način pridonese ostvarivanu ciljeva Udruge, da biraju i da budu birani u tijela upravljanja i radna tijela Kluba, ali samo poslovno sposobni - - da iznose svoja mišljenja i prijedloge tijelima Kluba, da redovni članovi redovito plaćaju godišnju članarinu, da predlažu pokretanje postupka za izmjene, dopune i donošenje novog Statuta, pravila i drugih općih akata Kluba. 
Članak 15.
Članovi Kluba dužni su: - pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba, - sudjelovati u ostvarivanju programa rada i razvoja Kluba, - djelotvorno i odgovorno sudjelovati u radu sportskih tijela u koje su birani ili imenovani, čuvati ugled i imovinu Kluba, suzdržavati se svih činjenja protivnih sportskom duhu i moralu na sportskim i drugim priredbama koje organizira ili na kojima sudjeluje Klub, te se suprotstavljati takvim postupcima drugih osoba. 
Članak 16
Clanovima Kluba zaslužnim za promicanje Kluba, njegovog ugleda i poslovanja, mogu se dodijeliti priznanja Kluba. Odlukom o dodijeli priznanja Upravni odbor odlučuje o vrsti priznanja. Priznanja se mogu izuzetno dodijeliti i drugim uglednim osobama za promicanje atletike, sporta uopće i razvoj Kluba. 
Članak17.
Članstvo u Klubu prestaje: - prestankom postojanja Kluba, pismenom izjavom o dragovoljnom istupanju iz članstva, odlukom o isključenju člana iz udruge, sa obrazloženjem koje donosi predsjednik Kluba. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke , podnijeti žalbu Skupštini , koja je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana , računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine udruge o isključenju je konačna. - član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu. smrću člana. 
Članak 18
Clan Kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Kluba ili prouzroči ozbiljnu štetu Klubu i njenom članstvu ili ne plati godišnju članarinu do isteka tekuće godine. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini, čija je odluka o isključenju konačna.
 
IV. USTROJ KLUBA (UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA) 
Članak 19.
Clanovi kluba upravljaju Klubom putem tijela čiji naziv, sastav, ovlasti, izbor, opoziv i trajanje mandata propisuje ovaj Statut. Tijela upravljanja Klubom su: 
- - - - - Skupština, Upravni odbor, Predsjednik Dopredsjednik Tajnik Nadzorni odbor. Članovi tijela sportskog kluba ne mogu biti osobe određene Zakonom o športu u smislu članaka 11, 12, 13, 46 i 47 Zakona o športu. Izbori za tijela Kluba (Izborna Skupština) moraju se provesti najmanje 15 dana prije isteka mandata članova tijela Kluba. Konstituirajuća sjednica izabranih tijela mora se održati u roku od 15 dana od dana izbora. 1. Skupština 
Članak 20.
Skupština Kluba je najviše tijelo upravljanja Klubom, a čine ju svi članovi Kluba. Pravo glasa u Skupštini imaju samo poslovno sposobni članovi Kluba. U okviru svoje nadležnosti Skupština Kluba: donosi, mijenja i dopunjuje Statut Kluba, donosi Poslovnik o radu Skupštine Kluba, bira i razrješava članove Upravnog odbora Kluba, bira i razrješava članove Nadzornog odbora Kluba, bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Kluba, razmatra i odlučuje o izviješćima predsjednika Kluba i Nadzornog odbora Kluba, utvrđuje politiku Kluba, odlučuje o molbama, prigovorima i žalbama kada je to utvrđeno normativnim aktima Kluba, usvaja programa rada Kluba, financijski plan i Završni račun Kluba, odlučuje o svim pitanjima značajnim za sportski, gospodarski i svekoliki probitak Kluba te daje uputstva Upravnom odboru te Tajniku Kluba za donošenje odluka o tim pitanjima, daje smjernice i naputke za rad Upravnom odboru Kluba i kontrolira njegov rad, odlučuje o pretvorbi Kluba u poduzeće ili o drugoj promjeni pravnog položaja Kluba, odlučuje o prestanku djelovanja Kluba, ustanovljuje i dodjeljuje nagrade i priznanja za rad u Udruzi na prijedlog Upravnog odbora Udruge, obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, drugim propisima i općim aktima. 
Članak 21 
Predsjednik Kluba je ujedno i predsjednik skupštine. 
Članak 22
Skupština Kluba odlučuje o pitanjima iz svoje nadležnosti za sjednicama. Skupština Kluba može pravovaljano odlučivati kada je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja poslovno sposobnih članova Udruge. Odluke na Skupštini donose se natpolovičnom većinom prisutnih poslovno sposobnih članova Udruge. Ako sjednici Skupštine nije nazočna većina njenih članova, sjednica se odgađa i zakazuje nova u roku 15 dana. 
Članak 23.
Skupština Kluba radi u sjednicama. Skupština može biti redovna , izborna i izvanredna. Skupština redovno zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Izvanredna Skupština saziva se po potrebi. Sjednice saziva i predsjedava im predsjednik Kluba. Sjednice Skupštine sazivaju se na posebnu inicijativu predsjednika Kluba i na zahtjev: - najmanje jedne trećine članova Udruge. U svrhu odlučivanja o bitnim pitanjima za rad Kluba, odnosno otklanja poremećaje u radu, tijela iz prethodnog stavka ovog članka mogu predložiti sazivanje izvanredne sjednice Skupštine Kluba Predlagač za sazivanje izvanredne sjednice dužan je pripremiti dnevni red i dokumente u
svezi s pitanjem o kojem se raspravlja i odlučuje. Predsjednik Kluba mora sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dana kada je dostavljen zahtjev. U slučaju isteka mandata tijela ovlaštenih za sazivanje sjednice Skupštine , istu mogu sazvati tijela ovlaštena za sazivanje iz prethodnog mandata . 
Članak 24.
Glasovanje u Skupštini je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima odlučuje tajnim glasovanjem. 
Članak 25.
Rad i odlučivanje u Skupštini utvrđuje se Poslovnikom o radu Skupštine. O radu Skupštine Kluba vodi se zapisnik. Izvorni tekst zapisnika trajno se čuva u pismohrani Kluba. Odluke i zaključci doneseni na sjednici Skupštine Kluba, koji su od posebnog interesa za članove Kluba, moraju se javno objaviti. 
Članak 2
6
Clan Skupštine ima poglavito ova prava i dužnosti: da sudjeluje u radu Skupštine i njenih tijela, da bira i bude biran u tijela i druga radna tijela Skupštine Kluba, odnosno Saveza ili udruge u koju je učlanjen Klub, da predlaže razmatranje pojedinih pitanja iz djelatnosti Kluba. 2. Upravni odbor 
Članak 27. 
Upravni odbor je tijelo Kluba koji u razdoblju između dvije sjednice Skupštine Kluba i u okviru svojih nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim pravilima Kluba, odlučuje o radu i poslovanju Kluba. Pri donošenju Odluka o radu i poslovanju Kluba Upravni odbor postupa u skladu s odlukama, zaključcima i općom politikom koju je utvrdila Skupština Kluba. 
Članak 28.
 - - U okviru svoje nadležnosti Upravni odbor: donosi Odluku o raspisivanju izbora za Skupštinu Kluba, saziva sjednicu Skupštine Kluba i utvrđuje dnevni red sjednice, odlučuje o prijemu i o isključenju iz članstva, utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština, predlaže Skupštini planove i programe razvoja Kluba i programe rada Kluba, odlučuje o promjeni sjedišta i adrese, upravlja i gospodari imovinom Kluba, predlaže financijski plan i Zaključni račun koje na prvoj sjednici daje Skupština na usvajanje, utvrđuje i izvršava financijsku politiku i u skladu s financijskim planom i odlukama Skupštine donosi odluke o sredstvima Kluba, podnosi izviješće tijelu uprave nadležnom za sport, imenuje i razrješava Tajnika Kluba, odlučuje o zaključivanju i raskidu ugovora s igračima i trenerima u skladu sa Zakonom, o prijemu igrača i trenera u Klub i izdavanju ispisnica, odlučuje o organizaciji sportskih priredbi, utvrđuje mjere za unapređenje stručnog rada u Klubu i osposobljavanju stručnih kadrova, donosi poslovne odluke u skladu s poslovnom politikom utvrđenom za Skupštinu Kluba, skrbi o izvršavanju odluka, zaključaka i stajališta Skupštine, određuje koji se dokumenti i podaci smatraju službenim i drugom tajnom, imenuje predstavnike Kluba u tijela drugih organizacija i udruga, članove delegacija, predstavnike na skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, osniva stalne i povremene komisije i radna tijela za obavljanje određenih zadaća. Odlukom o osnivanju stalnih i povremenih radnih tijela, Upravni odbor utvrđuje sastav, djelokrug i ovlasti, imenuje pojedince za obavljanje pojedinih zadaća, utvrđuje prijedlog Pravilnika i drugih općih akata kojima se utvrđuju odnosi u Klubu, ukoliko ovim Statutom ili Zakonom nije drugačije određeno, utvrđuje ustroj Kluba i njegovih službi, te prati i koordinira njihov rad, imenuje i razrješava članove radnih tijela, komisija i trenere, odlučuje o zaključivanju i raskidu građansko-pravnih ugovora, o naknadama atletičara, trenera i dr., odlučuje o neposrednom obavljanju djelatnosti od strane Kluba, odlučuje o sudjelovanju Kluba na natjecanjima u zemlji i inozemstvu, te imenuje vodstvo puta, brine se o pravilnom i pravodobnom obavljanju stručnih i ekonomsko-financijskih poslova u Klubu, u granicama financijskog plana odlučuje o raspolaganju imovinom Kluba, poduzima mjere za održavanje, zaštitu , pravilno korištenje i stjecanje nove imovine Kluba, odlučuje o visini cijena ulaznica za atletske priredbe, odlučuje o uvjetima i rasporedu korištenja sportskih objekata kojima upravlja Klub, odlučuje o plaćama zaposlenih i naknadama u skladu sa Zakonom, odlučuje o nagradama igračima, trenerima i drugim članovima Kluba u skladu sa Zakonom, odlučuje o davanju stipendija, plaćanju školarina i drugim izdacima u
svezi s stručnim osposobljavanjem u skladu sa Zakonom, podnosi izviješća nadležnim tijelima, odlučuje i o drugim pitanjima poslovanja i rada Kluba, ako po odredbama ovog Statuta nisu u nadležnosti drugih tijela ili radnih tijela Kluba. 
Članak 29 
Upravni odbor broji sedam (7) članova. Mandat članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine. 
Članak 30. 
Članove Upravnog odbora bira Skupština Kluba na prijedlog predsjednika Kluba- mandatara za sastav Upravnog odbora. 
Članak 31. 
Za donošenje odluke na sjednici Upravnog odbora potrebna je nazočnost većine njegovih članova. Odluka Upravnog odbora je punovažna ako je za nju glasovala većina nazočnih članova. 
Članak 32. 
Glasovanje na sjednicama Upravnog odbora Kluba je javno. 
Članak 33. 
Upravni odbor ili pojedini njegovi članovi mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani. Prijedlog za opoziv Upravnog odbora ili pojedinog njegovog člana može podnijeti najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba ili Nadzorni odbor. Prijedlog mora biti pismeno obrazložen i potpisan od predlagača. Članovima Upravnog odbora čiji se opoziv predlaže, mora se omogućiti da se izjasne o navodima u prijedlogu za opoziv. 
Članak 34. 
Upravni odbor ili pojedini njegov član može se opozvati ako: provodi poslovnu politiku Kluba suprotno zaključcima i odluka Skupštine Kluba, donese odluke suprotne Zakonu, ovom Statutu ili drugim općim aktima, ne obavlja svoje dužnosti ili ih ne obavlja pravodobno, neopravdano izostaje sa sjednica Upravnog odbora. 
Članak 35. 
Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština Kluba odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu. Glasovanje o opozivu u pravilu je tajno. Clan Upravnog odbora opozvan je ako je za opoziv glasovala većina nazočnih članova Skupštine Kluba, 
Članak 36. 
от 
va Umjesto opozvanog bira se novi član Upravnog odbora prema postupku propisanom za izbor članova Upravnog odbora. Novoizabranom članu Upravnog odbora mandat traje do isteka mandata ostalim članovima Upravnog odbora. 
Članak 37.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca. Predsjednik Kluba dužan je sazvati sjednicu Upravnog odbora na zahtjev: natpolovične većine članova Upravnog odbora i - Nadzornog odbora Kluba. Ako predsjednik Kluba ne sazove sjednicu u roku od osam dana od dana podnošenja zahtijeva iz prethodnog stavka ovog članka sjednicu će sazvati Nadzorni odbor, odnosno Tajnik Kluba. 
Članak 38. 
Sjednicama Upravnog odbora Kluba rukovodi njegov predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik Kluba ili član Upravnog odbora Kluba kojeg ovlasti predsjednik. 
Članak39. 
Za s
voj rad Upravni odbor odgovara Skupštini Kluba. Upravni odbor podnosi izviješće o svom radu svake godine Skupštini Kluba. Ako izviješće ne bude prihvaćeno, Skupština odlučuje o povjerenju Upravnom odboru. 
Članak 41. 
Rad Upravnog odbora može se urediti Poslovnikom. O radu sjednice Upravnog odbora vodi se zapisnik. Izvorni tekst zapisnika trajno se čuva u pismohrani Kluba. Pismeno izrađene odluke Upravnog odbora koje se dostavljaju drugim osobama potpisuje predsjednik Kluba. 3. Predsjednik 
Članak 42 
Predsjednika Kluba bira Skupština Kluba. Mandat predsjednika Kluba traje četiri (4) godine, s tim da može ponovno biti biran. 
Članak 43. 
Predsjednik Kluba: predstavlja Klub, zastupa Klub, mandatar je za sastav članova Upravnog odbora, koji predlaže Skupštini na izbor dopredsjednika i članove Upravnog odbora, rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora, vodi računa o tome da se rad Kluba odvija u skladu s ciljevima Kluba i u okviru opće politike koju je utvrdila Skupština Kluba, brine se o izvršenju programa rada Skupštine Kluba, brine se o izvršenju zaključaka i odluka Skupštine Kluba, brine se da se Odluke tijela Kluba i ukupnog poslovanja Kluba donose u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. 4. Nadzorni odbor 
Članak 44.
 Nadzorni odbor je tijelo Kluba koji prati i nadzire rad Skupštine, Upravnog odbora, Tajnika i drugih tijela Kluba, zakonitost donošenja Odluka te o svojem nalazu i mišljenju obavješćuje Skupštinu Kluba i tijelo čiji je rad nadziran. Nadzorni odbor utvrđuje da li su rad i djelatnost Skupštine, Upravnog odbora, Predsjednika, Tajnika i drugih radnih tijela Kluba u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, drugim pravilima a i općim aktima Kluba. Nadzorni odbor posebno nadzire zakonitost rada, zakonitost vođenja materijalnog i financijskog poslovanja Kluba, te o svom nalazu i mišljenju obavješćuje Skupštinu Kluba putem svog izvješća. 
SVOM 
Članak 45. 
Nadzorni odbor ima tri (3) člana. Mandat članova traje četiri (4) godine. Članove Nadzornog odbora bira Skupština Kluba iz svojih redova. Za članove Nadzornog odbora mogu biti birane osobe izvan redova članova Skupštine, Upravnog odbora, zaposlenika Kluba, Tajnika Kluba. 
Članak 46.
Svaki član Kluba može uputiti Nadzornom odboru primjedbe i prijedloge u
svezi s djelatnošću Kluba koje je Nadzorni odbor dužan razmotriti. Nadzorni odbor Skupštini Kluba podnosi izvješće o svom radu, a Upravnom odboru nalaze o nepravilnostima s prijedlogom za poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo otklanjanje. Upravni odbor, Predsjednik i Tajnik Kluba dužni su očitavati se i donijeti odgovarajuće odluke u svezi s nalazima i mišljenjima koja im je uputio Nadzorni odbor. Predsjedniku Nadzornog odbora dostavlja se poziv s materijalima za sjednicu Upravnog odbora. Predsjednik Nadzornog odbora ili član kojeg odredi Nadzorni odbor može sudjelovati u radu Upravnog odbora, bez prava glasa. 
Članak 47. 
Upravni odbor, Predsjednik, Tajnik Kluba te djelatnici Kluba dužni su na zahtjev Nadzornog odbora ili njegovog predsjednika omogućiti uvid u dokumentaciju te dati tražene podatke članu Nadzornog odbora ili drugoj stručnoj osobi koju odredi Nadzorni odbor. Radi ostvarivanja nadzora nad materijalnim i financijskim poslovanjem Kluba, Upravni odbor mora dostaviti Nadzornom odboru Završni račun i Godišnje izviješće o financijskom poslovanju najkasnije 15 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine na kojoj se usvaja financijsko izviješće za određenu poslovnu godinu. 
Članak 48.
 Nadzorni odbor održava sastanke prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
Na sva pitanja rada Nadzornog odbora koja nisu posebno uređena na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovog Statuta. Tajnik 
Članak 49. 
Na temelju odluka Skupštine i Upravnog odbora, Tajnik Kluba organizira i rukovodi radom Kluba. Tajnik je odgovoran za zakonitost i pravilnost rada Kluba. 
Članak 50. 
Tajnik je nadležan da: - predstavlja Klub, - predlaže Skupštini i Upravnom odboru planove i programe razvoja Kluba i mjere za njihovo ostvarenje, brine se o urednom vođenju registra članova,
- vodi zapisnike sa sjednica Skupština i Upravnog odbora, - vodi popis članova vodi i čuva pismohranu Kluba, osigura izradu stručnih osnova za utvrđivanje politike razvoja i unapređenje svih djelatnosti Kluba, osigura pravodobno izvršavanje poslova za potrebe sjednice Skupštine i Upravnog odbora te drugih tijela Kluba, surađuje s predsjednikom, na pripremanju sjednica Skupštine i Upravnog odbora, organizira i usklađuje rad pojedinih djelatnika, neposredno rukovodi radom zajedničkih poslova Kluba, osigurava izvršenje odluka Skupštine i Upravnog odbora Kluba, raspoređuje djelatnike Kluba na radna mjesta koja ne imenuje Upravni odbor, predlaže promjene u organizaciji Kluba, izrađuje odnosno osigurava izradu Godišnjih i Periodičnih izviješća o radu i financijskom poslovanju Kluba, obavlja i druge poslove za obavljanje kojih je Zakonom ovlašten Tajnik, odnosno poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim Statutom, drugim općim aktima ili odlukom Skupštine, Upravnog odbora i Predsjednika Kluba. 
Članak 51. 
Tajnika imenuje Upravni odbor na vrijeme od četiri (4) godine. Uvjete za imenovanje Tajnika utvrđuje Upravni odbor. 
Članak 52. 
Tajnik je odgovoran za rad Kluba na ostvarenju ovim Statutom, planovima i programima rada, te drugim pravilima i općim aktima predviđenih ciljeva i zadaća. Ako dođe do odstupanja od ostvarivanja utvrđenih ciljeva i zadaća Tajnik je dužan poduzeti mjere na poduzimanju kojih je on ovlašten ili predložiti nadležnim tijelima Kluba poduzimanje mjera radi ostvarivanja predviđenih ciljeva i zadaća. Tajnik je za svoj rad odgovoran Skupštini, Upravnom odboru i Predsjedniku Kluba. Ako dođe do značajnijeg odstupanja ili poremećaja u ostvarivanju ciljeva i zadaća iz stavka 1. ovog članka, Upravni odbor može razriješiti Tajnika i prije isteka vremena na koje je on imenovan. 5. Dopredsjednik Kluba 
Članak 53. 
Dopredsjednika Kluba bira Skupština Kluba. Mandat dopredsjednika Kluba traje četiri ( 4 ) godine, s time da može biti ponovo biran. 
Članak 54. 
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik Kluba, osim prava za zastupanje. 6. Odbori, komisije, stručni stožer 
Članak 55. 
Upravni odbor može osnovati stalne i privremene komisije ili odbore za obavljanje privremenih i prigodnih poslova. Danom izvršenja takvog posla članovima povremenih komisija ili odbora prestaje mandat. 
Članak 56.
 Pobliže odredbe o djelokrugu rada pojedinih odbora i komisija, o broju njihovih članova i načinu izbora, te o pravima i dužnostima članova pojedinih odbora i komisija utvrđuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora ili odlukom o osnivanju određenog odbora ili komisije. O 
Članak57.
Za provođenje sportske politike u Klubu osniva se stručni stožer. Na čelu stručnog stožera je šef stručnog stožera koji samostalno donosi odluke u
svezi rasporeda stručnih poslova u Klubu. Suradnike u stručnom stožeru izabire šef stručnog stožera. U Klubu mogu raditi treneri odnosno osobe koje obavljaju stručne poslove u sportu a koje ispunjavaju uvjete propisane člancima 9. i 10. Zakona o sportu. 
Članak 58.
 Sefa stručnog stožera imenuje Upravni odbor na vrijeme određeno posebnim Ugovorom kojeg zaključuje Klub i šef stručnog stožera. 
V. IMOVINA I SREDSTVA ZA RAD KLUBA 
Članak 59.
 Klub ima svoju imovinu. O raspolaganju imovinom Kluba odlučuje nadležno tijelo Kluba u skladu sa Zakonom, ovim statutom i općim aktima Kluba. Klub je dužan osigurati javnost rada u stjecanju i raspolaganju imovinom Kluba, te osigurati kontrolu raspolaganja u skladu sa Statutom, Zakonom i drugim općim aktima. 
Prilikom donošenja odluka o upravljanju športskim objektima, tijela Kluba će osigurati zaštitu i promicanje posebnog društvenog interesa pri njihovom održavanju i korištenju, u skladu sa zakonom i drugim propisima. 
Članak 60.
 
Imovinu Kluba čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Klub ostvaruje od: Sredstva za rad Kluba čine prihodi koje Klub ostvari od marketinške djelatnosti, sponzorstva, donatora, članarina, sredstva kojim jedinice lokalne i područne samouprave i Država pomažu obavljanje sportske djelatnosti te druga sredstva koja Klub pribavi na Zakonom dozvoljen način.
Članak 61. 
Financijskim planom planiraju se prihodi i rashodi Kluba za kalendarsku godinu. Po isteku kalendarske godine donosi se Završni račun, račun o izvršenju financijskog plana u rokovima određenim propisima. 
Svi prihodi ostvareni djelatnošću Kluba koriste se u skladu s ovim Statutom, drugim pravilima ili aktima Kluba. Svi akti financijsko-materijalne prirode potpisuju se s dva potpisa. Upravni odbor svojom Odlukom potvrđuje osobe koje imaju pravo potpisa kao ovlaštene osobe za zastupanje. Upravni odbor može donijeti pravila ili drugi opći akt kojim se uređuje materijalno-financijsko poslovanje u Klubu. Klub vodi propisano knjigovodstvo i sastavlja propisano izviješće prema propisima kojima se uređuje način vođenja knjigovodstva neprofitnih organizacija. 
Članak 62.
 Za svoje obveze Klub odgovara cjelokupnom svojom imovinom i sredstvima u skladu sa Zakonom. VI. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI 
Članak 63
. Statut je temeljni opći akt Kluba i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama ovog Statuta. 
Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Upravni odbor i upućuje ga na raspravu članovima Kluba. Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje prijedlog Statuta. Ovaj Statut donosi Skupština Kluba većinom glasova ukupnog broja svih članova. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba. 
Članak 64. 
Sva unutarnja pitanja Kluba, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu izradu, biti će uređena aktima koje donosi nadležno tijelo Kluba u skladu sa ovim Statutom.
 
VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE 
Članak 65. 
Klub prestaje postojati Odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim Zakonom. Razlozi prestanka postojanja i djelovanja Kluba jesu : - Odluke Skupštine o prestanku rada Kluba ; - Pripajanje drugom Klubu, spajanje s drugim Klubom, podjela Kluba razdvajanjem ; Protek dvostruko vi
še vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana ; Pravomoćna presuda suda o ukidanju Kluba; Pokretanje stečajnog postupka ; Na zahtjev člana ako je broj članova Kluba pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Kluba ,a nadležno tijelo Kluba u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo o prijemu novih članova; U slučaju prestanka postojanja Kluba odlukom Skupštine ,protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje Skupštine, a nije održana pravomoćnom odlukom suda i na zahtjev članova provodi se postupak likvidacije ; 7. Likvidator 
Članak 66.
Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Skupština Kluba i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga - Likvidator može biti član Kluba ili koja to nije. Likvidator može biti i osoba ovlaštena za zastupanje Kluba - Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do dovršetka postupka likvidacije i brisanje udruge iz Registra udruga. - Likvidator je dužan ispunjavati sve zakonske obveze i poštivati rokove koji su propisani zakonom u slučaju prestanka djelovanja Kluba. U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog,sudskog i drugih postupaka predaje udruzi,ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve , a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu. U slučaju da takva udurga , ustanova ili zaklada ne postoji imovina se predaje Gradu Osijeku. 
 
Članak67 
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Kluba donesen na sjednici Skupštine Kluba dana 17.08.2012. Godine, a primjenjuje se danom ovjere Ureda Državne uprave u Osječko – baranjskoj županiji. 
Članak 68. 
Ovaj Statut stupa na snagu trenutkom donošenja , a primjenjuje se od dana ovjere nadležnog ureda.
U Osijeku, 11.09.2015. 

POLUMARATON 21kŠTAFETA 3x7kJEL TRČIŠ LEGA 5k
KONTAKT